پیشنهاد دانلود کتاب: فهم اجتماعی و اقتصادی باروری با رویکرد فرزندآوری نزد زنان شاغل
فرزند آوری پدیده مهمی در حرکات جمعیتی و محور توسعه پایدار برای کشورهایی که سطح جانشینی پایینی دارند، محسوب می‌شود. هرچند فرزند آوری و تولد ظاهراً امر سادهای به نظر می‌رسد اما مساله پیچیدهای است که عوامل کمی و کیفی متعددی بر آن مؤثر است. آگاهی از تمایل به فرزند آوری بین زنان و مردان متأهل و عوامل مؤثر بر آن شناخت قابلتوجهی در جریان تحولات جمعیتی به وجود خواهد آورد. بعلاوه با شناخت مجموعه عوامل اثرگذار تدوین برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های کلان را تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.لذا عدم شناخت این مهم تحولات نامطلوب جمعیتی پدید می‌آورد که مستقیماً بر بخش‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اثرگذار می‌باشد و منجر به عدم تعادل اجتماعی می‌گردد.
بدین لحاظ مطالعه و شناخت باروری در هر جامعه، نه‌تنها در پیشبینیهای جمعیتی که اساس و زیربنای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی برای امر توسعه لازم است بلکه در ارزیابی شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه موردمطالعه نیز از شاخص‌های کلان و مهم به‌شمار می‌آید.
 فایل پیوست (1)

 
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
منبع سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۱۴